Podívat se

Typy výstav, třídy, ocenění

V České republice se koná několik typů výstav, a to oblastní, krajské, národní a mezinárodní. A přihlásit psa můžete na základě věku či již získaných ocenění do následujících tříd:
 • Třída štěňat: 3–⁠6 měsíců
 • Třída dorostu: 6–⁠9 měsíců
 • Třída mladých: 9–⁠18 měsíců
 • Mezitřída: 15–⁠24 měsíců
 • Třída otevřená: od 15 měsíců
 • Třída pracovní: od 15 měsíců a pouze pro psy s pracovním certifikátem
 • Třída šampionů/vítězů: od 15 měsíců a pouze pro psy se splněným šampionátem krásy
 • Třída veteránů: od 8 let
Podívat se

Ocenění psa se provádí zadáním známky.

Třída štěňat a dorostu 

 • Velmi nadějná
 • Nadějná
 • Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů:

 • Výborná
 • Velmi dobrá
 • Dobrá
 • Dostatečná
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů (eventuálně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
Podívat se

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím

 • Výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • Velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické.
 • Dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene.
 • Dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
 • Diskvalifikace: Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením

 • Nemůže být posouzen: Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.   

U psa, který se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL

Podívat se

Tituly a čekatelství

Čekatelství

Čekatelství šampionátu mladých (CAJC):

 • Zadává se pouze ve třídě mladých.

Čekatelství šampionátu ČR (CAC):

 • Zadává se v „dospělých“ třídách – mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů a zisk titulu Český šampion je u bíglů podmíněn loveckou zkouškou.

Výstavní šampion ČMKU (CAC ČMKU): 

 • Zadává se pouze na výstavách pořádaných ČMKU.

Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB): 

 • Čekatelství uděluje (CAC, CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC, CAC a Res. CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky. V pravomoci chovatelských klubů je vypracování vlastních řádů pro přiznání titulu Klubový šampion. Titul nemůže být podkladem pro vstup do třídy pracovní nebo vítězů.
Tituly

Vítěz třídy:

 • Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní a krajský vítěz: 

 • Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Klubový vítěz:

 • Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz jsou plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první.

Vítěz speciální výstavy:

 • Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Národní vítěz:

 • Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ):

 • Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV):

 • Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz plemene – Best of breed (BOB):

 • Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex (BOS):

 • Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.