PRŮVODCE PRO ZAČÍNAJÍCÍ VYSTAVOVATELE

I. Úvod

V dotazech, které dostáváme zejména od nových členů klubu – vesměs čerstvých majitelů prvního psíka s PP, se často objevují otázky kde získat informace o výstavách a jak psíka na výstavu připravit. Právě těmto začínajícím vystavovatelům je určen tento článek, stejně jako těm, kteří již sice psíka doma mají delší čas, ale stále se ještě neodhodlali s ním na výstavu vyrazit. Majitelé často argumentují tím, že mají psíka pro radost, jako společníka, a nepotřebují si dokazovat, že právě jejich pes je i exteriérově (a navíc jen velmi subjektivně) ten nej. I tuto skupinu psíčkařů bych chtěla povzbudit k účasti na výstavě. Soutěž o tituly je jen jednou součástí akce zvané výstava. Kromě získání výstavního posudku si však také můžete popovídat s mnoha dalšími majiteli bíglů, probrat s nimi otázky, které Vás trápí a v neposlední řadě si prohlédnete, jak vypadají ti „ostatní“ bíglové. Často teprve zde zjistíte, že Vaše malinká drobounká fenečka mezi ostatními bíglicemi zase tak malá není, nebo že Vás dvoubarevný bígl skutečně není nestandardní, jak Vás stále ujišťovali různí „odborníci“. Poznáte, že tzv. efekt smečky skutečně funguje, tedy že jedinec s jistými zájmy se ve skupině podobně postižených jedinců cítí mnohem lépe než mezi „obyčejnými“ lidmi. Po několika výstavách také zjistíte, že jistí chovatelé sice většinou skutečně posbírají veškeré tituly, ale s trochou sebekritiky také přiznáte, že ti vítězní psíci budou asi opravdu ti nejhezčí. Zkusíte-li se na psy v kruhu podívat očima rozhodčího, většinou na první místa obsadíte stejné psy jako sám rozhodčí (nesmíte ovšem při tomto posuzování brát v úvahu právě toho svého psíka). Výstavy jsou také jedinečnou příležitostí k nákupu různých pestrobarevných vodítek, obojků, hraček, žvýkacích kostí, ale i kynologické literatury či kvalitních granulí „za velkoobchodní ceny“ (abyste posléze zjistili, že ve Vašem místním chovatelském obchůdku jsou ceny min. o 10% nižší).

Kapitolou samou pro sebe je samozřejmě výstava klubová, která je každoročně vrcholem výstavní sezóny a pro všechny příznivce bíglů událostí číslo jedna. Na tuto výstavu jsou zváni zahraniční rozhodčí, skuteční odborníci na plemeno bígl, proto také posudky z klubových výstav mají pro majitele psa mimořádnou hodnotu, tituly získané na klubových výstavách patří mezi skutečně prestižní ocenění, kterými se jejich nositel může hrdě chlubit. Klubové výstavy jsou však také výjimečnou příležitostí pro setkání velké rodiny příznivců malých strakatých psíků, čehož hojně využívají i majitelé ?nevýstavních“ bíglů, kteří každoročně tvoří na klubové výstavě početné publikum.

II. Přihláška

Prvním předpokladem úspěšného startu je včas odeslaná a správně vyplněná přihláška se všemi potřebnými přílohami (fotokopie průkazu původu).

Přihlášky na národní a mezinárodní výstavy Vám na telefonickou či písemnou žádost pošle přímo pořadatel výstavy. Adresu pořadatele zjistíte nejlépe z plánu výstav zveřejňovaného začátkem kalendářního roku v kynologických časopisech nebo v našem Zpravodaji. V průběhu roku najdete v těchto časopisech i přihlášky na některé z výstav, ale nelze se spolehnout na to, že pak stihnete první uzávěrku příjmu přihlášek, a možná pak budete muset zaplatit vyšší výstavní poplatek odpovídající druhé uzávěrce. První uzávěrka bývá 6 ale i 9 týdnů před výstavou, druhá nejpozději měsíc před výstavou.

Údaje do přihlášky vyplňujte nejlépe přímo podle průkazu původu, jehož fotokopii budete muset odeslat spolu s přihláškou. K přihlášce je také třeba přiložit fotokopii kontrolního ústřižku složenky potvrzující provedení úhrady výstavního poplatku (doporučuji poslat skutečně jen fotokopii, originál si vždy nechte pro případnou reklamaci). Výstavní poplatek se pohybuje zhruba v rozmezí 500,- až 900,- Kč za prvního psa, za dalšího psa nebo za „dorostence“ se platí méně. Přihlášky posílejte pro jistotu doporučeně – škoda zaplatit 400,- Kč a pak nechat poštu svévolně manipulovat s obyčejnou zásilkou.

III. Výstavní třídy

Při vyplňování přihlášky je důležité správně zvolit výstavní třídu, do které svého psíka zapíšete. Základním kritériem pro rozhodování je věk psa. Mladí psíci ve věku 6–9 měsíců mohou být vystavováni jen ve třídě dorostu, odrostlejší psi ve věku 9-18 měsíců ve třídě mladých. Psy nad 15 měsíců můžete přihlásit do mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů (nár. výstava – tř. vítězů), a to podle jeho předešlé kariéry. Do třídy pracovní mohou být zařazeni pouze bíglové s certifikátem ČMKJ potvrzujícím úspěšné absolvování zkoušky z výkonu (BZH, ZH, ZVVZ se zadáváním titulu CACT). Do třídy šampionů můžete zapsat svého šampiona ČR, interšampiona nebo šampiona jakékoliv členské země FCI. Na národních výstavách bývá místo třídy šampionů vypisována třída vítězů, kde můžete vystavovat psa, který získal alespoň titul Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo je šampionem. Ve třídě otevřené nebo mezitřídě může být vystavován každý pes nad 15 měsíců, může to tedy být i pes pracovní nebo i šampion (otázka vystavovatelské strategie). Důležité je připomenout, že jeden pes může být vystavován samozřejmě jen v jedné třídě (což např. v Británii neplatí). Možná jste si také všimli, že psa ve věku 15-18 měsíců můžete přihlásit buď do třídy mladých, mezitřídy nebo do některé z „dospělých“ tříd. Záleží jen na Vás, jak odhadnete šance svého psa v té které třídě.

Nejpozději týden před konáním výstavy byste měli od pořadatele obdržet potvrzení Vaší přihlášky, jakýsi registrační list. Tento list si vezměte s sebou na výstavu – opravňuje Vás k bezplatnému vstupu na výstaviště a je také většinou i poukázkou na bezplatné získání výstavního katalogu.

IV. Veterinární požadavky

Výstavy se mohou zúčastnit jen psi řádně očkovaní a zdraví. Zdravotní stav psa je kontrolován při vstupu na výstavu při veterinární přejímce.

V dostatečném předstihu před výstavou si proto zkontrolujte očkování Vašeho psa. Musí být očkován proti vzteklině a většinou také proti psince, leptospiróze a infekční hepatitidě, a toto očkování nesmí být starší než 1 rok, ale ani ne čerstvější než 1 měsíc!

Přesné požadavky pořadatele výstavy se dozvíte v propozicích, které obdržíte spolu s přihláškou.

V. Zahájení výstavy

Jedete-li na výstavu vystavovat svého psa, tedy nikoliv jen jako diváci, je třeba, abyste se dostavili včas k přejímce psů. Tato přejímka probíhá obvykle mezi 7 a 9 hod a jejím smyslem je kontrola očkovacích průkazů nebo pet pasů a zdravotního stavu příchozích psů.

Bezprostředně po přejímce si také můžete vyzvednout výstavní katalog, který je nezbytným průvodcem po výstavě. V katalogu (více či méně přehledně uspořádaném) si najdete číslo kruhu, kde se bude posuzovat plemeno bígl, a často také zdařilý orientační plánek, který Vás k tomuto kruhu bezpečně dovede.

Součástí katalogu je i kompletní seznam vystavovaných psů a adresy jejich majitelů. Najdete v něm samozřejmě i propozice výstavy, podmínky pro zadávání čekatelství na šampionáty i podmínky k udělení šampionátu atd.

VI. Průběh posuzování

Kolem deváté hodiny začíná samotné posuzování jednotlivých plemen v kruzích. To probíhá v zaběhaném sledu (jsou i výjimky, např. loňská podzimní Nitra): jako první se posuzují psi, a to postupně třída dorostu, mladých, mezitřída, třída otevřená, pracovní, šampionů, poté se většinou vybírá nejhezčí pes (např. CACIB), dále jsou ve stejném pořadí posuzovány všechny třídy fen, zvolí se nejhezčí fena a nakonec se vybere nejhezčí jedinec plemene.

Do kruhu nastoupíte v příslušné třídě, do které jste psa přihlásili, a ve které je také uveden ve výstavním katalogu. Vedoucí kruhu většinou volá čísla vystavovaných psů, tak jak jsou uvedena v katalogu, takže byste se měli zdržovat poblíž kruhu, abyste svůj čas nepropásli. Po nástupu celé třídy do kruhu si Vás vedoucí kruhu seřadí podle katalogových čísel a posuzování může začít. Záleží na rozhodčím, jaký je styl právě jeho posuzování, ale většinou to probíhá následovně: seřazení psi se rozběhnou v kruhu proti směru hodinových ručiček, psi u nohy pána uvnitř kruhu (tj. u levé nohy), tak aby rozhodčí z kruhu na všechny pohybující se psy pěkně viděl. K tomuto posouzení v pohybu je třeba, aby psík uměl ukázněně běžet na vodítku u nohy, netahal dopředu, do strany ani dozadu, měl by běžet vždy klusem. Je třeba si uvědomit, že jen ukázněně se pohybujícího psa může rozhodčí správně posoudit, sebelepší pes zmítající se na vodítku nemůže při nejlepší vůli rozhodčího nijak zasáhnout do pořadí, rozhodčí jeho kvality za takových podmínek skutečně nemůže odhalit. Při posuzování celé třídy v pohybu si někteří rozhodčí stanoví předběžné pořadí a podle tohoto pořadí si psíky znovu seřadí. Každého psa je pak třeba posoudit v postoji. Během tohoto detailního posuzování většinou rozhodčí přímo diktuje zapisovateli výstavní posudek. V této fázi posuzování je nutné, aby psík dokázal alespoň chvilku postát ve správném výstavním postoji. Při troše snahy je jednoduché tomu psa naučit, jedná se vlastně o přirozený postoj psa. Hrudní končetiny kolmo k zemi, rovně vedle sebe, pánevní mírně dozadu – ta, která je blíž k rozhodčímu více dozadu, ta vzdálenější od rozhodčího více pod psem. Postavením pánevních končetin můžeme částečně ovlivnit linii hřbetu a zad, i když dobrý rozhodčí vždy pozná, že pes v takovém případě stojí nepřirozeně a strojeně, a když si na chvilku přešlápne do svého přirozeného postoje, je veškerá snaha majitele marná. V každém případě například pro výstavní foto můžeme téměř každého psa našponovat do ideálního postoje, ale teprve v pohybu se plně projeví skutečná konstituce psa. Každý vystavovatel má také svoji taktiku, jak udržet pozornost psa, jak mu citlivě přidržet hlavu ve správné „hrdé“ pozici, i ocásek je třeba stojícímu bíglovi přidržet v té ideální pozici doplňující celkovou siluetu psa. Je možné psa motivovat pamlskem či oblíbenou hračkou, ale vždy tak aby to nerušilo ostatní vystavované psy a aby to neodpoutávalo jejich pozornost. Viz odstrašující příklad pískajících hraček, klaksonů či zběsile pobíhajících spoluvystavovatelů u kruhů německých ovčáků.

Součástí detailního posouzení psa v postoji je i prohlídka chrupu psa, bude proto výhodou, když je na tuto proceduru Váš psík zvyklý. Nebylo-li psovi nějak ublíženo, většinou si zkušený kynolog s prohlídkou chrupu i u cizího bígla snadno poradí. Agresivní či příliš bázlivé psy by měl rozhodčí vyloučit z posuzování, což se také občas stává.

Po dokončení posuzování Vašeho psa se zařadíte zpátky do kruhu a trpělivě počkáte na posouzení zbývajících konkurentů ve třídě. Nakonec nechá rozhodčí většinou ještě znovu všechny proběhnout v kruhu, aby mohl stanovit konečné pořadí, které by měl oznámit nejen všem zúčastněným vystavovatelům, ale také divákům, a v lepším případě by mohl přidat i odůvodnění svého rozhodnutí, případně připomínky k jednotlivým psům či způsobu jejich předvedení.

VII. Výstavní ocenění

Každému posouzenému psu napíše rozhodčí stručný posudek a zadá výstavní ocenění doplněné stužkou příslušné barvy. U prvních čtyř psů z každé výstavní třídy se za výstavní ocenění zapíše i pořadí ve třídě.

Ve třídě dorostu jsou to ocenění velmi nadějný (stužka zlatá) nebo nadějný (stužka stříbrná). Psi, ze třídy dorostu již o další tituly nesoutěží.

Ve všech dalších třídách se zadávají ocenění výborný (modrá stužka), velmi dobrý (červená stužka), dobrý (zelená stužka), dostatečný (fialová stužka).

Nejhezčí pes ze třídy mladých psů a nejhezčí fena ze třídy mladých fen mohou získat čekatelství na českého junior šampiona – CAJC. Po získání tří CAJC je jim přidělen ČMKU titul Český Junior Šampion (přesné podmínky pro získání tohoto titulu bývají uvedeny ve výstavním katalogu).

Vítězové ve všech „dospělých“ třídách, tedy mezitřída – feny, mezitřída – psi, otevřená – feny, otevřená -psi, pracovní – feny, pracovní – psi, šampionů – feny, šampionů – psi, mohou získat čekatelství na český šampionát krásy – CAC (jen výstavy národní, klubové a mezinárodní). Zadání CAC není nárokové, tj. nezdá-li se rozhodčímu vítězný pes dostatečně kvalitní nemusí tento titul zadat, titul může zadat samozřejmě jen psu s oceněním výborný. Je-li CAC čekatelství zadáno, může být zadáno druhému výbornému psovi v příslušné třídě i tzv. reserve CAC. (Dvě CAC ve dvou výstavních sezónách od dvou rozhodčích plus zkouška z výkonu = Český šampión krásy.)

Na mezinárodních výstavách se po posouzení všech tříd soutěží ještě o velmi prestižní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI – CACIB. O toto čekatelství soutěží zvlášť psi a zvlášť feny, kteří právě získali ve svých třídách čekatelství CAC. CACIB je tedy udělen pouze jedné feně a jednomu psovi příslušného plemene. I u čekatelství CACIB se zadává ještě i reserve CACIB (zvlášť fena a pes). Do konkurence o reserve CACIB nastupují držitelé CAC (kromě toho, který již získal CACIB) a druhý výborný pes ze třídy, ze které vyšel pes, který získal CACIB.

Na klubových výstavách odpovídá čekatelství CACIB titulu Klubový vítěz (CACIB se zde nezadává). Na výstavách národních je to titul Národní vítěz (ani zde se CACIB nezadává).

Poté se většinou přistupuje k výběru Vítěze plemene BOB (z anglického best of breed – nejlepší z plemene). O tento titul soutěží nejlepší mladý pes, nejlepší mladá fena (nositelé CAJC) a nejlepší dospělý pes a dospělá fena (nositelé CACIB na mezinárodní výstavě, Národní vítěz na národní výstavě nebo Klubový vítěz na výstavě klubové).

Tím končí posuzování plemene bígl. Gratuluje se vítězům, dělají se fotografie vítězných párů a zapisují se konečné výsledky do výstavního katalogu. Velkou chybou mnoha vystavovatelů je v této chvíli zběsilý úprk k autu a hurá domů … Výstava zdaleka nekončí, čekají nás totiž ještě

VIII. Závěrečné soutěže

Okolo druhé až třetí hodiny odpolední začíná přehlídka toho nejlepšího, co můžete z celého výstavního dne vidět. Dav diváků se tlačí u jednoho velkého výstavního kruhu, kde budou probíhat postupně soutěže párů (pes a fena jednoho plemene, jednoho majitele), soutěž chovatelských skupin (min. 3 jedinci téhož plemene z jedné chovatelské stanice pocházející od min. dvou různých matek nebo dvou různých otců), finále soutěže Junior Handling – mladý vystavovatel a na závěr velmi napínavé soutěže o tituly vítězů FCI skupin – BIG (z anglického best in group – nejlepší ve skupině). S nedočkavostí vyhlížíme naši FCI skupinu č. VI – tedy barváře a honiče, kde bude soutěžit i NÁŠ vítěz plemene bígl pravděpodobně s nejlepšími představiteli různých plemen basetů, jistě se zúčastní i vítězný dalmatin, ridgeback, spřátelený bernský honič, od sousedů slovenský kopov a snad i nějaký ten barvář. Každé plemeno má svou početnou skupinu obdivovatelů, kteří se snaží hlasitým povzbuzováním předvést rozhodčím, které plemeno se líbí, a komu má příslušet vítězství ve skupině, jistě se přidáte svým potleskem k podpoře bígla.

Aby těch titulů nebylo málo, nastupují jednotliví vítězové skupin FCI do soutěže o nejhezčího psa výstavního dne, u jednodenní výstavy rovnou o vítěze výstavy BIS (z anglického best in show – nejlepší na výstavě).

Tyto závěrečné soutěže bývají obvykle doprovázeny báječnou atmosférou nadšených psíčkařů, vítězové zde také dostanou pěkné poháry a hodnotné ceny věnované sponzory výstavy.

VÝSTAVNÍ ŘÁDY:

Kliknutím otevřete vybraný dokument

 

Výstavy organizované subjekty, které nejsou členy FCI a ČMKU

Vážení majitelé bíglů, po několika telefonických dotazech jsem se rozhodl napsat tento článek o výstavách, které nejsou pořádány organizacemi sdruženými v FCI a ČMKU. Účastí na těchto výstavách můžete totiž dostat sebe a svého psa do potíží s jeho zařazením do chovu a platností jeho průkazu původu. Průkaz původu je dokument, který vydává ČMKU (člen FCI) a vy si můžete sami zapříčinit neplatnost tohoto dokumentu tím, že si do něj necháte zapsat údaje od osob či organizací, které k tomu nejsou oprávněny. Zápisy v PP totiž mohou provádět pouze: ČMKU, plemenná kniha, poradce chovu, v kolonce ?zkoušky a svody“ rozhodčí pro výkon, s oprávněním od ČMKU a ČMMJ a v kolonkách ?výstavy“ pouze oprávnění rozhodčí exteriéru nebo organizátoři výstav, pořádaných pod záštitou FCI (nebo organizací v ní sdružených).
Telefonickým dotazem na ČMKU jsem zjistil, že takový neoprávněný záznam plemenná kniha na vyžádání (a po zaplacení příslušného poplatku) zruší, tj. označí ho jako neplatný a přidá k němu svoje razítko a tím obnoví platnost celého dokumentu. Myslím, že vhodnější bude, se do podobných komplikací vůbec nedostat a důsledně zvažovat, na jakých akcích se svým psem zúčastním.
Dalším problémem pro Vás může být, že pořádající organizace a rozhodčí na těchto akcích se mohou řídit jinými řády a standardy, nežli jsou platné standardy FCI pro dané plemeno.
A jak vlastně poznám, kdo akci, na kterou se chci se svým psem přihlásit pořádá? V České Republice je to buď zřejmé z přihlášky, kde je organizátor akce vždy uveden, nebo na oficiálních stránkách ČMKU (jako vrcholné kynologická organizace v ČR, která všechny ostatní zastřešuje) www.cmku.cz , kde je seznam všech oficiálních kynologických akcí uveden, dále je seznam výstav a zkoušek uveřejňován ve Zpravodaji BC ČR a na jeho webových stránkách. U zahraničních výstav je to potom na přihlášce jako organizátor národní kynologická organizace, která je členem FCI nebo kluby v ní sdružené. Seznam národních organizací, sdružených pod FCI a seznam všech mezinárodních výstav s oprávněním zadávat titul CACIB potom najdete na www.fci.be , přičemž vyjímečně zde můžete najít drobnou nesrovnalost v přesném termínu výstavy (termíny se FCI hlásí 2 roky dopředu a organizátor termín někdy změní), nicméně místo konání je pevně dané.
A nyní malé vysvětlení zkratek pro nás nejdůležitějších organizací v ČR, které jsou cestou ČMKU sdruženy v FCI:

FCI – Federation Cynoloqigue Internationale
ČMKU – Českomoravská kynologická unie
ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota
ČKS – Český kynologický svaz
MSKS – Moravskoslezský kynologický svaz
KJ ČR – Kynologická jednota ČR
ČMMJ – Českomoravská myslivecká jednota
BC ČR – Beagle Club ČR, o.s.

MVDr. Petr Urban